toppic
当前位置: 首页> 市场预期> 齐俊杰看财经(qijunjie82)如何运用MACD成为回调波段王?

齐俊杰看财经(qijunjie82)如何运用MACD成为回调波段王?

2022-04-08 22:07:25

齐俊杰看财经(qijunjie82)

今天就发一些技术类的指标,给大家做一个参考,macd大家都应该不会陌生,那么平时都是使用在副图上面的。

今天就把它搬到主图上,大家看一下是否有一些不一样的感觉。

然后主图的设计,k线和macd,这样融为一体。

金叉死叉,以及mic的运行方式是一样的,大家可以看一下标注的金叉和死叉的结构。

红色波浪线和蓝色波浪线,分别代表着趋势的行情。红色代表多头往上,绿色代表空方向下调整。

以下是源码,这个是可以复制的,可以写到自己的看盘软件中去,主图命名就可以了,可以起名为macd加主图。

DIFZ:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEAZ:=EMA(DIFZ,9);

MACDZ:=8*(DIFZ-DEAZ);

TYNNN:=60;

A1:=REF(HIGH,TYNNN)=HHV(HIGH,2*TYNNN+1); B1:=FILTER(A1,TYNNN);

C1:=BACKSET(B1,TYNNN+1); D1:=FILTER(C1,TYNNN);

A2:=REF(LOW,TYNNN)=LLV(LOW,2*TYNNN+1); B2:=FILTER(A2,TYNNN);

C2:=BACKSET(B2,TYNNN+1); D2:=FILTER(C2,TYNNN);

E1:=(REF(LLV(LOW,2*TYNNN),1)+REF(HHV(HIGH,2*TYNNN),1))/2; E2:=(HIGH+LOW)/2;

H1:=(D1 AND NOT(D2 AND E1>=E2)) OR ISLASTBAR OR BARSCOUNT(CLOSE)=1;

L1:=(D2 AND NOT(D1 AND E1<E2));

X1:=REF(BARSLAST(H1),1)+1; F1:=BACKSET(H1 AND COUNT(L1,X1)>0,LLVBARS(IF(L1,LOW,10000),X1));

G1:=F1>REF(F1,1); I1:=BACKSET(G1,2); LD:=I1>REF(I1,1);

UU:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(LD)+1);

VV:=UU>REF(UU,1);

RCC:=REF(L,BARSLAST(VV));

DRAWBAND(DIFZ*4+RCC,RGB(155,50,50),EMA(DIFZ*4+RCC,9),RGB(0,50,150));{此句4.0以下版本要删除}

STICKLINE((RCC+MACDZ)>RCC AND (RCC+MACDZ)<=REF(RCC+MACDZ,1),RCC,RCC+MACDZ,1,0),COLOR400080;

STICKLINE((RCC+MACDZ)>RCC AND (RCC+MACDZ)>REF(RCC+MACDZ,1),RCC,RCC+MACDZ,1,0),COLOR00FFFF;

STICKLINE((RCC+MACDZ)<=RCC AND (RCC+MACDZ)<=REF(RCC+MACDZ,1),RCC,RCC+MACDZ,1,0),COLOR008080;

STICKLINE((RCC+MACDZ)<=RCC AND (RCC+MACDZ)>REF(RCC+MACDZ,1),RCC,RCC+MACDZ,1,0),COLORC080FF;

IF(C,EMA(DIFZ*4+RCC,9),DRAWNULL),COLORFFFFFF,LINETHICK1;

IF(C,DIFZ*4+RCC,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK1;

IF(DIFZ<=REF(DIFZ,1),DIFZ*4+RCC,DRAWNULL),COLORFFF000;

STICKLINE(C>O,H,L,0,0),COLORRED;

STICKLINE(C>O,C,O,3.1,1),COLORRED;

STICKLINE(C<=O,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(C<=O,C,O,3.1,1),COLORCYAN;

{均线状态}

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA20:MA(C,20);

MA30:MA(C,30);

MA60:MA(C,60);友情链接